Gotta be Monday again
1024 x 768
White's Tree Frog photo by Ryu Uchiyama